Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Konkurs na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu WOT


Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłosiła konkurs na dwa stanowiska: prezesa i wiceprezesa zarządu.

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało m.in.:
 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie Biura konferencji i kongresów (Warsaw Convention Bureau), działającego w ramach Biura Stowarzyszenia, w szczególności pozyskiwania i wspomagania organizacji spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, antropologia);
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, inny język obcy mile widziany;
 • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • umiejętność myślenia strategicznego i planowania, samodzielność, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 2. syntetyczny tekst dot. diagnozy obecnego stanu turystyki w Warszawie i możliwości jej dalszego rozwoju – tekst powinien zawierać ok. 3600 znaków (2 strony formatu A4);
 3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 4. kopie świadectw pracy, umów o dzieło i zleceń, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentujące wymagany minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 5. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie ich pocztą do dnia 27 marca 2018 r.

Adres składania dokumentów:
Warszawska Organizacja Turystyczna,
Pl. Defilad 1 pokój 938,
00-901 Warszawa.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Więcej informacji na temat konkursu i Warszawskiej Organizacji Turystycznej znajdą Państwo tutaj.

2018-03-14 13:11:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Nowe oferty- technologia i nie tylko

»

Outdoor w każdym numerze

»

Newsletter

»

Zamów newsletter